FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA I ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE

nauczanie Finansowe,Firmowe (zaplanowane na: 2011-08-22 do 2011-08-24) PROGRAM SZKOLENIA:
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA:
–          ustawa o rachunkowości
–          podstawowe części sprawozdania finansowego
–          specyfika sprawozdawczości finansowej na koniec i w trakcie roku obrotowego
 
BILANS, CHARAKTERYSTYKA I WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW:
–          charakterystyka, wielkość i struktura majątku trwałego
–          zużycie i jakość środków trwałych, amortyzacja i umorzenie
–          charakterystyka i struktura aktywów obrotowych
–          kapitały własne i ich znaczenie dla oceny zdolności kredytowej
–          charakterystyka i podział zobowiązań jako zewnętrznych źródeł finansowania
 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:
–          wariant porównawczy a kalkulacyjny
–          analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży
–          przychody pozostałe i finansowe
–          podział i analiza kosztów operacyjnych oraz ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
–          koszty pozostałe i finansowe(…)

Szczegóły na temat prowadzonego szkolenia kursy znajdziesz na stronie FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA I ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE – informacje na temat ofert edukacyjnych firm szkoleniowych.